Stadgar för Magnarps Intresseförening

1§ Namn
Föreningens namn är Magnarps Intresseförening

2§ Ändamål
Föreningen har till ändamål att verka för trivsamma levnadsbetingelser i Magnarp genom att bl.a.
      •  Söka bevara och främja den unika miljö som Magnarp erbjuder bl.a. ur naturvårdssynpunkt
      • Söka bevara och främja de goda bad- och fritidsmöjligheter som hittills erbjudits i Magnarp
      • Söka stimulera till ökad gemenskap mellan de boende i Magnarp, inte minst mellan                åretruntboende, sommarboende och sommargäster
      • Bevaka plan- och byggfrågor inom Magnarp i syfte att främja en varsam exploatering
      • Bevaka trafikfrågor i syfte att främja goda kommunikationer och en säker miljö
Föreningens medlemmar ska söka medverka till att anslutningen i föreningen blir så stor som möjligt.

3§ Medlemskap
Varje fastighetsägare/bostadsrättsinnehavare i Magnarp med familjemedlemmar som bor på fastigheten kan vara medlemmar i föreningen. Andra intresserade kan bli stödjande medlemmar i föreningen

4§ Medlemsavgift
För varje fastighet/bostadsrätt betalas en medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek fastställs årligen för påföljande år vid ordinarie årsmöte

5§ Styrelse
Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst sju ledamöter. Ledamöterna väljs på ordinarie årsmöte för två år i taget. För att säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet sker val av hälften av ledamöterna vid varje årsmöte.
Ledamöterna bör om möjligt representera dels olika delar av Magnarp, dels såväl året-runt- boende som sommarboende. En majoritet bör dock vara året-runt-boende. Dessutom utses minst tre suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv med undantag av ordföranden. I styrelsen ska ingå ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet men vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid styrelsemöte förs protokoll, som justeras av ordföranden och en annan därtill utsedd ledamot.

6§ Medelsförvaltning och räkenskaper
Styrelsen ska driva in, omhänderta och förvalta föreningens medel. Medlen ska göras räntebärande genom att hållas insatta på bankkonto. Föreningens räkenskapsår/verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaperna ska vara tillgängliga för granskning senast två veckor före ordinarie årsmöte.

7§ Revisorer
För granskning av räkenskaper och förvaltning utses årligen två revisorer och en suppleant.
Revisorerna ska ha avslutat granskningen och därutöver avgivit berättelse senast sju dagar före ordinarie årsmöte. Berättelsen ska innehålla en till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen.

8§ Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas i Magnarp eller dess omnejd under sista veckan i januari eller första veckan i februari året efter räkenskapsårets utgång.
På årsmötet ska följande ärenden behandlas
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll samt vid behov vara rösträknare
• Godkännande av kallelse till mötet
• Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet
• Revisorernas berättelse angående räkenskaperna
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Val av ordförande, övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen
• Val revisorer jämte revisorssuppleant
• Utseende av valberedning bestående av tre personer av vilka en är sammankallande
• Övriga frågor

9§ Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte ska äga rum då styrelsen finner så erforderligt, då revisorerna påkallar det eller efter framställan av minst 10 medlemmar. Kallelse sker minst 14 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Vid extra föreningsmöte får inga andra ärenden beslutas än sådana som angivits i kallelsen

10§ Rösträtt och omröstning
Varje fastighet/bostadsrätt som innehas av medlem i föreningen representerar på årsmöte och extra föreningsmöte en röst. Stödjande medlem enligt § 3 har inte rösträtt. Röstning kan även ske med fullmakt, dock att ett ombud inte får ha fullmakt för mer än en röst d.v.s. för en fastighet. Röstning sker med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val, då istället lotten får avgöra. Röstning sker öppet om inte sluten omröstning begärts.

11§ Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar får ske på ordinarie årsmöte.

12§ Föreningens upplösning                                                                                                                                         Föreningen kan upplösas om beslut därom fattas med minst två tredjedels majoritet på två på varandra följande föreningsmöten, varav åtminstone ett skall vara ordinarie årsmöte.

Ändrad 20220207 på uppdrag av årsmötet 2021